Formål

CAC fonden C.A.C. Fonden

FUNDATS

for
C.A.C. Fonden
Stiften d. 6. december 1967
CVR nr. 11720048

§ 1 NAVN OG OPRETTELSE

Fondens navn er C.A.C. Fonden.

Fonden er oprindelig som. en selvstændig retlig enhed skabt af fabrikant Carl Christensen, der ved sin underskrift på den oprindelige fundats den 6. december 1967 oprettede fonden.

1 henhold til den oprindelige beslutning har opretteren indbetalt 500.000 kr. til fonden.

Ved beslutning af 20. december 1968 ændredes dels fondens formålsparagraf, dels opretterens forpligtelse overfor fonden, jfr. herved også erklæring af 28. juni 1978. Der er derved naturligt opstået to afdelinger af fonden, den første kaldet C.A.C. Fonden afd. I, omfattende midler, indbetalt i henhold til stifterens oprindelige forpligtelsesdokument og afkast heraf. Afd. I har en selvstændig andel i fondskapitalen.

Afd. II omfatter alle midler, der er tilført fonden efter 20. december 1968.

§2 FORMÅL

Fondens formål er efter bestyrelsens nærmere bestemmelse af yde støtte til samfundsgavnlige, kulturelle eller sociale formål, herunder ikke mindst støtte til Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum og Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum. Støtte kan også ydes til forskning og publikationer, behandlende emner indenfor de her i paragraffen nævnte formål.

Yderligere kan der ydes støtte med henblik på at give dygtig ungdom mulighed for uddannelse og/eller selvstændig etablering, alt i overensstemmelse med stifterens skitserede retningslinjer

De oprindelige fonds midler- de ovenfor i § 1, stk. 3 omtalte 500.000 kr. m.v. – udgør en afdeling for sig (fondens afd. I). Disse bestemt afgrænsede midler kan desuden bruges til at yde hjælp og støtte til funktionærer og arbejdere eller andre, der gennem en årrække har været knyttet til stifterens virksomheder, at yde støtte til descendenter efter stifteren og dennes ægtefælle og/eller til ægtefæller af descendenter eller til andre personer, der ved slægtsbånd er eller måtte blive knyttet til stifteren eller dennes ægtefælle eller deres fælles descendenter. Det er stifterens ønske, at de forskellige grene af descendents i det store og hele tilgodeses ligeligt.

Af fondens formål har intet forret for de andre og bestyrelsen afgør, hvilket af formålene der skal tilgodeses, alt under hensyntagen til fondens afdelingers virkeområder og selvstændig kapitalgrundlag.

Enhver udbetaling og støtte fra fondens afd. I skal være modtagerens særeje.

§3 HJEMSTED

Fondens hjemsted og værneting er Aarhus.

§4 GRUNDKAPITAL OG FORVALTNING

Fondens grundkapital består af det i § I opførte dokument og forpligter opretteren. Fondens oprin­delige grundkapital er forøget med donationer fra stifteren og dennes ægtefælle. Herom er redegjort nærmere i fondens protokol. Fondens grundkapital kan i fremtiden forøges med tilskud af donationer fra stifterens descendenter i lige linje. Ved donationer fra stifterens descendenter er det en betingelse, at fondens bestyrelse ved almindelig stemmeflerhed accepterer gaven.

Ved donation i 1979 og i 1980 er der tilført grundkapitalen betydelige værdier i form af fast ejendom og aktier i erhvervsdrivende selskaber m.v. Denne del af grundkapitalen må forvaltes, plejes og placeres på den for forretningskapital og fast ejendom sædvanlige måde.

§ 5 GRUNDKAPITAL OG RÅDIGHEDSKAPITAL

Fondens grundkapital er stedse urørlig med undtagelse af de særlige foranstaltninger, som måtte følge af bestemmelser i nærværende fundats eller af lovens eller .eventuelle domskrav. Dispositioner over grundkapitalen må dog ske til opfyldelse af fondens formål, men rettigheder efter sådanne dispositioner skal regnskabsmæssigt altid posteres under grundkapitalen. Den kapital som fonden i øvrigt måtte komme til at besidde, holdes adskilt fra grundkapitalen og benævnes rådighedskapital.

§ 6 GRUNDKAPITAL OG RÅDIGHEDSKAPITAL M.V.

Til grundkapitalen skal fremover alene henlægges, hvad stifteren eller dennes descendenter måtte tilføre grundkapitalen. Indtægter af grundkapitalen, af hvad art disse end måtte være, skal derfor tilføres rådighedskapitalen. Det bemærkes herved, at ingen del af fondens midler, hverken af dens formue eller af udbyttet af fondens formue, det være sig af grundkapital eller rådighedskapital, nogensinde vil kunne udbetales eller tilbagebetales til stifteren eller på anden måde komme denne til gode. Alle midler skal således anvendes til opnåelse af fondens formål.

§ 7 FORMUENSPLACERING

Fondens formue skal stedse placeres efter bestyrelsens bedste skøn og under iagttagelse af fondens formålsparagraf Fondsbestyrelsen må ved anbringelse af midlerne i fornuftigt omfang lade fonden tage rimelige forretningsmæssige risici, f.eks. ved anbringelse i forretningsvirksomhed, der agtes drevet af en af stifterens eller hans hustrus descendenter. Det bemærkes herved, at de til sikringen af fondens rettigheder fornødne dokumenter i videst muligt omfang skal være anbragt under bankmæssig forvaltning.

Den del af formuens midler, der er anbragt i C.A.C.’s virksomheder eller ejendomme, skal, medmindre afgørende hensyn taler derimod, til stadighed bevares i denne anbringelsesform.

§ 8 DISPOSITIONER OVER AKTIVER

Bestyrelsen er berettiget til efter almindelig flertalsbeslutning at realisere et eller flere af fondens aktiver og anbringe provenuet på anden måde i overensstemmelse med nærværende fundats bestemmelser. Dog kan rettighederne efter det dokument, som danner basis for grundkapitalen, aldrig realiseres, ligesom fonden ej heller må lade rettigheder, som den under en eller anden form måtte have over stifterens descendenter (f.eks. i form af pantebreve el. lign) overgå på fremmede hænder. Dog må sådanne dokumenter henlægges som bankmæssig sikkerhed.

§ 9 DEPONERINGSREGEL

Fondens værdipapirer skal i videst muligt omfang lyde på navn og som anført være deponeret i en bank, hvor fondens kontante midler også skal indestå.

§ 10 ANVENDELSE AF FONDSMIDLER

Til brug for bestyrelsens forhandlinger i forbindelse med vedtagelse af årsregnskabet udarbejder bestyrelsens formand en indstilling om anvendelse af fondens midler og fremlægger eventuelt indsendte forslag derom.

Efter bestyrelsens nærmere bestemmelse f.eks. i en forretningsorden kan forslag også behandles i årets løb.

Ved anvendelse af fondsmidler skal bestyrelsen påse, at fundatsens bestemmelser overholdes og at midlerne anvendes med sund forsigtighed.

§ 11 KAPITALUDLODNING

Under nøje iagttagelse af stifterens tanker med oprettelsen af denne fond skal bestyrelsen være berettiget til, hvis ganske særlige forhold taler derfor, at udlodde grundkapitalen, jfr. i øvrigt § 5.

§ 12 BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 3-9 medlemmer. Bestyrelsen skal i øvrigt altid bestå af mindst 3 medlemmer.

Skulle bestyrelsens antal komme ned under 3, udpeger bestyrelsens til enhver tid værende formand et bestyrelsesmedlem, der fungerer, indtil bestyrelsen har haft lejlighed til at supplere sig selv, hvilket skal ske hurtigst muligt. jfr. nærværende paragrafs 3. pkt., eventuelt ved et i sagens anledning sammenkaldt bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er selvsupplerende, idet den med 2/3 flertal tilfælde af vakance vælger et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode af 4 år med mulighed for genudpegning for yderligere en periode af 4 år. I særlige tilfælde kan bestyrelsen vælge at genudpege en person for yderligere en periode af 2 år.

Ansatte i Fondens virksomheder kan ikke udpeges. Udpegning af tidligere ansatte kan tidligst ske et år efter ansættelsesophør.

Bestyrelsen skal ved udpegningen sikre sig, at der til enhver tid i bestyrelsen er medlemmer, der dækker fondens behov i relation til forretningskyndighed, økonomisk indsigt og lignende.

Bestyrelsen skal endvidere arbejde hen på, at dens sammensætning til stadighed afspejler stifterens interesser. Dette tænkes gjort ved at søge emner til bestyrelsesmedlemmer indenfor f.eks. kredsen omkring de i § 2 nævnte institutioner: Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum, Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum, Kulturministeriet, Aarhus Universitet og lignende, men bestyrelsen er ikke bundet til kun at søge emner inden for denne kreds.

Ved nyvalg udover de forannævnte skal bestyrelsen have for øje, om der blandt stifterens descendenter findes et egnet emne til posten. I så fald skal hvervet tilbydes vedkommende.

Skulle det tilfælde indtræffe, at der ikke skulle være en beslutningsdygtig bestyrelse fonden, udnævnes en sådan af Det danske Advokatsamfund.

I den i § 14 nævnte forretningsorden er bestyrelsen i øvrigt beføjet til at træffe nærmere beslutninger om, efter hvilke regler selvsupplering m.v. kan ske.

Aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer er 70 år. Dette gælder dog ikke medlemmer af fondens første bestyrelse. Et bestyrelsesmedlem kan anmode om forlængelse af aldersgrænsen til 72 år.

Tiltrædelse hertil gives af bestyrelsen ved almindelig flertalsbeslutning.

§ 13 OM BESTYRELSESMEDLEMMERS VALG M.V.

Det er en selvfølge, at enhver, der skal beklæde et bestyrelsesmandat, skal være hæderlig og uberygtet. Bestyrelsen er altid berettiget til med alle stemmer mod forslagsstilleren at nægte at godkende opstillingen af et foreslået emne til bestyrelsen, ligesom bestyrelsen ved en derom truffen enstemmig beslutning kan indstille til fondsmyndigheden at udelukke et bestyrelsesmedlem (der ikke deltager i afstemningen) for et tidsrum eller for stedse, jfr. lov om erhvervsdrivende fonde. En sådan udelukkelse og en nægtelse af et foreslået bestyrelssmedlems kandidatur behøver ingen begrundelse.

Ethvert bestyrelsesmedlem er afskåret fra at nyde nogen støtte fra fonden, herunder alene vedtaget rent forretningsmæssige lån, honorarer etc., idet bestyrelsens medlemmer kan honoreres, hvis arbejdets omfang gør det rimeligt.

§ 14 FORRETNINGSORDEN

Bestyrelsen kan udfærdige en forretningsorden for sit nærmere virke, men det bemærkes, at alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog at alle dispositioner, der går ud på opløsning af fonden eller udlodning – helt eller delvis – af dennes grundkapital, kræver enstemmighed i bestyrelsen. Det samme gælder ved ændringer i nærværende fundats.

I forretningsordenen kan optages detaljerede bestemmelser for indkaldelse til bestyrelsesmøder, regler om sagers optagelse på dagsorden, optages bestemmelser om et bestyrelsesmedlems ret til at give møde ved en befuldmægtiget etc.

§ 15 BESTYRELSENS VIRKE OG DIREKTIONENS ANSÆTTELSE

Bestyrelsen vælger selv af sin midte ved hvert årsmøde en bestyrelsesformand og eventuelt en næstformand.

Der skal hvert år afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder og i øvrigt afholdes møde, når formanden bestemmer det, eller et medlem af bestyrelsen begærer bestyrelsen indkaldt. Formanden er berettiget til at overdrage fondens forretninger til en sekretær (forretningsfører) for bestyrelsen, der dog stedse skal være medlem af denne.

Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet følger af denne fundats eller lovgivningen.

Dispositioner, der går ud på opløsning af fonden eller udlodning – helt eller delvis – af dennes grundkapital, kræver enstemmighed i bestyrelsen.

Bestyrelseshvervet vederlægges med et årligt beløb, som fastsættes enstemmigt af bestyrelsen. Særlige opgaver, som bestyrelsen måtte overdrage enkelte medlemmer, kan vederlægges særskilt, og formanden er berettiget til at oppebære det dobbelte af normalvederlaget.

Efter bestyrelsens nærmere bestemmelse kan en direktion ansættes. Dennes virke og beføjelser fastsættes af bestyrelsen og fæstnes i en kontrakt med direktionen.

§ 16 TEGNINGSREGEL

Fonden tegnes i normale forretningsmæssige anliggender af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved eventuelle dispositioner over fast ejendom eller aktier i de C.A.C. Fondens ejede virksomheder tegnes fonden af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele prokura til den i § 15 nævnte sekretær og også til en direktion, hvis en sådan måtte blive udnævnt.

§ 17 REGNSKABSÅR

Fondens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, således dog at det første regnskabsår går fra stiftelsen indtil 31. december 1968.

§ 18 REVISON

Fondens regnskaber skal revideres og opstilles af en statsaut. revisor, der vælges af bestyrelsen. Regnskabet tilsendes hvert bestyrelsesmedlem til gennemsyn 10 dage før et bestyrelsesmøde, indkaldt med regnskabsaflæggelsen for øje.

§ 19 ÆNDRING I FUNDATSEN

Nærværende fundats bestemmelser er i principper uforanderlige, men stifteren er af den opfattelse, at ændrede tider kan nødvendiggøre ændringer i fundatsen. Skønner bestyrelsen, at sådanne ændringer er fornødne, udarbejder den forslag herom, der skriftligt med motivering sendes til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, der herefter i et mindst 10 dage efter forslagets afsendelse afholdt møde behandler forslaget.

Ved eventuelle ændringsforslag må bestyrelsen nøje påse, at ændringerne ikke må gå videre end foreneligt med fondsstifterens hovedtanker ved etableringen af fonden.

§ 20 OPLØSNING

Fonden kan opløses efter tilsvarende regler, som gælder for ændringer, og fonden vil ligeledes være at betragte som opløst, for så vidt som fondsmidlerne, såvel grundkapital som rådighedskapital, måtte være fuldstændig udloddede, jfr. herved § 11.

§ 21 VOLDGIFT

Enhver tvist, der måtte opstå inden for fondens interessesfære, skal løses endeligt ved voldgift, alene undtaget fondens krav på stifteren ifølge § 1, hvilket krav i en given situation af bestyrelsen omgående skal søges honoreret ved domstolene. I øvrigt bemærkes, at ingen person – ej heller nogen juridisk sådan – har krav på fonden med hjemmel i fundatsens § 2, idet krav først kan opstå, efterhånden som fonden indgår forpligtelser

Den voldgift, der endeligt skal afgøre enhver tvist, sammensættes således: Fonden og den anden part vælger hver sin voldgiftsmand, der skal opfylde betingelserne for at fungere som statsaut. revisor eller advokat. De pågældende anmoder inden sagens påbegyndelse Det danske Advokatsamfund om at udpege en opmand, der for så vidt som de to valgte voldgiftsmænd ikke er enige eller ikke får striden bilagt ved forlig, afsiger den endelige kendelse.

Voldgiften skal i sit virke nøje følge retsplejelovens regler for landsretsagers behandling, hvorved det bemærkes, at opmanden, for så vidt som sagen kommer til egentlig voldgiftsdomsforhandling, i tide skal tilkaldes. I øvrigt henvises til dansk rets sædvanlige regler om voldgift, specielt loven om voldgift.

Således vedtaget af fondens bestyrelse efter forudgående godkendelse af Erhvervsstyrelsen.